Výchovný poradceKontakt

Mgr. Vladan Videnka

videnka@dlouha56.cz
556 704 432

Konzultační hodiny

Pondělí: 10:00 – 10:30
Pondělí: 15:00 – 15:30 (po předchozí domluvě)
Přijímací řízení na střední školy


Předpisy týkající se přijímacího řízení

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon). 
Vyhláška č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání.


Další informace o přijímacím řízení na SŠ:

MŠMT ČR - přijímání na střední školy a konzervatoře

CERMAT - informace pro uchazeče, ilustrační testy


 

Přihláška

V prvním kole přijímacího řízení lze podat maximálně dvě přihlášky, to platí i pro žáky pátých nebo sedmých tříd (lze uplatnit např. dvě přihlášky na dvě různé střední školy nebo dvě  přihlášky na dva různé obory vzdělání v jedné střední škole), v dalších kolech není počet přihlášek omezen.

Pro první kolo přijímacího řízení obvykle obdrží žák od výchovného poradce dva tiskopisy přihlášky s potvrzeným prospěchem na ZŠ.

Přihlášky ke vzdělávání ve střední škole pro první kolo přijímacího řízení podává zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče řediteli příslušné střední školy, a to na předepsaném tiskopisu v termínu do 1. března, v případě přihlášky do oborů vzdělání s talentovou zkouškou do 30. listopadu. V podzimním termínu odevzdávají uchazeči o obory s talentovou zkouškou „modrou” přihlášku.

Součástí přihlášky jsou dále doklady související s kritérii přijímacího řízení stanovenými ředitelem střední školy, například doklady o výsledcích v odborných soutěžích, o publikační činnosti, o získaných dílčích kvalifikacích nebo o dosaženém dalším vzdělání. Je-li uchazeč osobou zdravotně znevýhodněnou přiloží k přihlášce rozhodnutí o zdravotním znevýhodnění, uchazeč se zdravotním postižením nebo zdravotním znevýhodněním může k přihlášce přiloží posudek školského poradenského zařízení obsahující vyjádření o doporučení vhodného postupu při konání přijímací nebo talentové zkoušky. S přihláškou se zasílají kopie těchto dokladů, originály si uchazeč ponechá pro případ dalšího kola přijímacího řízení.


Neúčast u přijímací zkoušky

Uchazeči, který se pro vážné důvody k přijímací nebo talentové zkoušce v určeném termínu nedostaví a svoji neúčast řádně písemně omluví řediteli školy nejpozději do 3 dnů po termínu stanoveném pro přijímací nebo talentovou zkoušku, stanoví ředitel školy náhradní termín pro její vykonání. Přijímací nebo talentová zkouška v náhradním termínu se koná nejpozději do 1 měsíce po termínu konání řádné přijímací nebo talentové zkoušky. Náhradní termín není možno žádat z důvodu stejného termínu přijímacích zkoušek na více školách.


Rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení

Ředitel školy ukončí hodnocení uchazečů a zveřejní na veřejně přístupném místě ve škole a způsobem umožňujícím dálkový přístup pořadí uchazečů podle výsledku hodnocení přijímacího řízen, odešle rozhodnutí o nepřijetí uchazeči nebo zákonnému zástupci nezletilého uchazeče.

V případě že škola nepořádá přijímací zkoušky, ředitel školy zveřejní pořadí uchazečů podle výsledku hodnocení přijímacího řízení do 30. dubna.

Dnem následujícím po dni oznámení rozhodnutí zveřejněním seznamu přijatých uchazečů běží lhůta pro podání zápisového lístku.

Rozhodnutí o nepřijetí

V případě, že registrační číslo není uvedeno v seznamu přijatých uchazečů a uchazeč současně nekoná jednotnou zkoušku v náhradním termínu, ukládá se rozhodnutí na poště po dobu 10 dnů, pak je považováno za doručené (platí v případě  nevyzvednutí  rozhodnutí na poště).


Zápisový lístek

Vzor zápisového lístku

K potvrzení úmyslu uchazeče stát se žákem na dané střední škole slouží zápisový lístek.

Každý uchazeč o vzdělávání ve střední škole, který se účastní přijímacího řízení pro následující školní rok, obdrží jeden zápisový lístek, zápisový lístek vydává základní škola nebo krajský úřad do 15. března (do 30. listopadu v případě, že podává přihlášku do oborů vzdělání s talentovou zkouškou).

Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli střední školy, který rozhodl o přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.

Nebude-li zápisový lísek ve stanovené lhůtě škole doručen, vzdává se uchazeč práva být přijat za studenta dané střední školy a na jeho místo lze přijmout jiného uchazeče.

Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou.

Výjimky:

  • žák bere zpět zápisový lístek pro uplatnění na druhé škole  → byl přijat později na základě odvolání
  • žák bere zpět zápisový lístek pro uplatnění na druhé škole  → má záměr uplatnit zápisový lístek ve škole, kde byl přijat na obor bez talentové zkoušky, ale zápisový lístek uplatnil jej již dříve při přijetí do oboru s talentovou zkouškou


Odvolání

Odvolání proti nepřijetí je možné podat řediteli střední školy nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí. Odvolání podává zákonný zástupce nezletilého uchazeče.
Ředitel školy postoupí odvolání spolu s kritérii přijímacího řízení krajskému úřadu, který vydá rozhodnutí.


Nástup do střední školy

Žákem střední školy se uchazeč stává prvního dne školního roku, pro něž byl přijat do oboru vzdělání a pro který předložil škole zápisový lístek.

Přijímací řízení - harmonogram


Do 31. 1.  (Obory s talentovou zkouškou, konzervatoř do 31. 10.)

Ředitelé SŠ stanoví kritéria přijímacího řízení, předpokládaný počet přijímaných žáků a minimálně 2 termíny přijímacích zkoušek.

Zájemci o studium na střední škole z 5. a 7. ročníků seznámí svého třídního učitele s touto skutečností.


Do 15. 2. (Obory s talentovou zkouškou, konzervatoř do 15. 11.)

Uchazeč vyzvedne částečně vyplněné přihlášky v ZŠ a doplní chybějící údaje.


Do 1. 3. (Obory s talentovou zkouškou, konzervatoř do 30. 11.)

Nechat lékařem na přihlášce potvrdit zdravotní způsobilost ke studiu a výkonu povolání (je-li  požadováno).

Uchazeč odevzdá max. 2 přihlášky ředitelům středních škol . V podzimním termínu odevzdávají uchazeči o obory s talentovou zkouškou „modrou” přihlášku.


Do 15. 3. (Obory s talentovou zkouškou, konzervatoř do 30. 11.)

Uchazeč vyzvedne jeden tiskopis zápisového lístku (od výchovného poradce).


Střední škola pořádá přijímací zkoušky

Pozvání na přijímací zkoušku, má přijít nejpozději 14 dní (další kola 7 dnů) před termínem zkoušky (nebo informace, že na základě kritérií se jí nemusí uchazeč zúčastnit).

V případě, že se termíny dvou zkoušek shodují, rozhodnout se pro jeden obor.

Nemohu-li se z vážných důvodů zkoušky účastnit, omluvit se nejpozději do 3 dnů od termínu zkoušky a očekávat sdělení náhradního termínu.

Do 2 pracovních dnů po ukončení zkoušky (nebo dříve, pokud nebyla zkouška podmínkou) očekávat  zveřejní rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí.


Střední škola nepořádá přijímací zkoušky

Od 22. dubna do  30. dubna  očekávat zveřejní rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí.


V případě přijetí

Odevzdat zápisový lístek řediteli SŠ, který rozhodl o přijetí ke vzdělávání, nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.


V případě nepřijetí

Do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí je možné podat řediteli střední školy odvolání proti nepřijetí.

Zeptat se ředitele SŠ na možnost přijetí na uvolněná místa po uchazečích, kteří byli přijati, ale rozhodli se pro jinou školu (nedoručili zápisový lístek).

Nevyjde-li odvolání (nebo není-li podáno), podívat se na další možnosti ve 2. kole přijímacího řízení na www stránkách krajského úřadu nebo zvolené SŠ.
Pokyny pro vyplnění přihlášky na SŠ

Přihláška se vyplňuje na počítači, psacím stroji nebo hůlkovým písmem, v každém případě čitelně a bez škrtání a přepisování.
Pokud se pole proškrtává, pak nejlépe šikmou čarou z levého dolního do pravého horního rohu pole.

Vzor přihlášky na SŠ

Příjmení a jméno uchazeče

Příjmení: Příjmení uchazeče.

Rodné příjmení: Vyplnit pouze v případě, že došlo ke změně příjmení (pokud nedošlo ke změně příjmení, nevyplňujte).

Jméno: Jméno (jména) uchazeče.

Datum, místo narození a stát

Datum narození: (doporučený formát: DD. MM. RRRR).

Tak ANO: 8.10 2003, 08. 10. 2003, 8. říjen 2003 (Pokud se měsíc vypisuje slovy uvádí se datum v 1. p., rok se uvádí včetně století).

Tak NE: 8.10.03

Místo narození = město, obec apod.

Stát: Uvádí se název státu nebo oficiální zkratka státu.

Státní občanství

Uvádí se jméno nebo oficiální zkratka státu, jehož je uchazeč o studium státním příslušníkem (má občanství), to znamená ČR, USA, SRN apod. Ne „české”, „slovenské”, „německé” atd. to je národnost, ta se neuvádí.

Adresa trvalého pobytu (uchazeče)

Uvádí se adresa, na které je uchazeč úředně hlášeni. Telefon pište takový, na kterém je uchazeč  k zastižení, e-mail funkční, který pravidelně sledujete.

Stupeň podpůrných opatření

Jde o informaci škole, zda uchazeč je nebo není osobou se speciálními vzdělávacími potřebami, která žádá úpravu podmínek v přijímacím řízení na základě doporučení školského poradenského zařízení. Vyplnit v souladu s platným doporučením školského poradenského zařízení.

Adresa pro doručování písemností z přijímacího řízení …

Vyplňuje se v případě, doručování korespondence jinam než na adresu trvalého bydliště uchazeče.

Telefon, mobil (e-mail, fax)

Uvádí se spojení na zákonné zástupce. Telefon pište takový, na kterém je někdo z rodičů k zastižení, e-mail funkční, který pravidelně sledujete.

Název a adresa střední školy

Pořadí škol musí být na obou přihláškách stejné!

Uvádí se oficiální znění (název a adresa zaregistrována na MŠMT). Zapsat přesně, aby nechyběla část názvu nebo interpunkce. Taková formální chyba, může být důvodem k vyřazení přihlášky. Přesné znění získat na zvolené SŠ nebo na oficiálních www stránkách zvolené školy.

Na tiskopisech přihlášky se uvádějí dvě školy (a dva obory vzdělání), pokud se na ně uchazeč hlásí. Když se hlásí jen na jednu školu (a jeden obor vzdělání), druhou školu (obor vzdělání) nevyplňuje. V případě, že se uchazeč hlásí do dvou oborů vzdělání na jedné škole, uvede na prvním místě v přihlášce školu a název jednoho oboru vzdělání, na druhém místě tutéž školu a druhý obor vzdělání. Oba vyplněné formuláře přihlášek jsou identické, pořadí škol i oborů je na obou přihláškách stejné.

V dalších kolech přijímacího řízení se v tiskopise uvádí pouze jedna škola a jeden obor vzdělání.


Obor vzdělání (kód a název)

Nutno zjistit přímo na SŠ, z brožur o středních školách, na oficiálních www stránkách zvolené školy nebo na www.atlasskolstvi.cz. Kód je kombinace čísel a písmen, která je jedinečná pro každý studijní obor.  Zapsat přesně, aby nechyběla část kódu nebo názvu. Taková formální chyba, může být důvodem k vyřazení přihlášky

Tak ANO: 79-41-K/41 gymnázium (všeobecné čtyřleté) nebo 79-41-K/41 gymnázium.

Tak NE: 79-41-K/41 (všeobecné čtyřleté).


Tak ANO: 78-42-M/03 pedagogické lyceum.

Tak NE: 78-42-M/03 lyceum.


Tak ANO: 23-44-L/01 mechanik strojů a zařízení.

Tak NE: 23-44-L/01 mechanik.

Ročník SŠ

Vyplňuje se, pokud se hlásíte do vyššího než prvního ročníku SŠ. Jinak nechte pole prázdné.

Zkrácené studium

Škrtněte co se nehodí (zde škrtnout ano).

Zkrácené studium je určeno lidem, kteří již mají maturitu nebo výuční list a chtějí získat další vzdělání.

Termín přijímací zkoušky

Do této kolonky se nezapisuje termín jednotných testů, kolonka slouží k zápisu termínu „školní” přijímací zkoušky, která může být stanovena ředitelem střední školy (pokud ji škola koná, bude se muset uchazeč dostavit do jedné školy na přijímací zkoušku ve dvou různých dnech - na jednotné testy a pak např. na pohovor, na test studijních předpokladů apod.). Pokud školy konají „školní” přijímací zkoušky uvést pro každou školu jiné datum přijímací zkoušky. V případě, že střední škola nepořádá přijímací zkoušky ponechat pole nevyplněné.

V………………………..

Doplnit místo = město, obec kde byla přihláška vyplněna.

dne

Napište aktuální datum včetně roku (pokud  měsíc vypisujete slovy uvádí se datum v 2.p. [dne kterého], tedy 20. února 2015). 

Zákonný zástupce… Jméno a příjmení zákonného zástupce

Zákonný zástupce stačí jeden, uvést toho, který bude moci převzít doporučené dopisy zaslané SŠ (pozvánka, rozhodnutí), ne zákonného zástupce na měsíční služební cestě mimo území ČR.

Podpis uchazeče a zákonného zástupce

Podpis uchazeče je uveden v každém případě, bez ohledu na věk (zletilosti se nabývá dovršením 18. roku).

Potvrzení lékaře

Je nutné pouze v případě, že ho škola vyžaduje.


Druhá strana přihlášky:

potvrzuje-li prospěch škola, škrtněte pod tabulkou slova podpis uchazeče.

Schopnosti, vědomosti, …

Pokud vyplníte tento oddíl, doložte podle kritérií přijímacího řízení kopie diplomů - umístění v okresních a vyšších kolech soutěží (matematická olympiáda, fyzikální olympiáda, chemická olympiáda, biologická olympiáda, soutěže v cizích jazycích, olympiáda v českém jazyce, dějepisná olympiáda, zeměpisná olympiáda, matematický klokan, pythagoriáda, sportovní, hudební, výtvarné a odborné soutěže …).

Posudek z pedagogicko-psychologické poradny (u žáků s poruchami učení, chování, apod.  [např. dyslexie]), který obsahuje návrh na zohlednění u přijímacích zkoušek (ředitel střední školy může  na základě doporučení školského poradenského zařízení rozhodnout zejména o prodloužení předepsané lhůty pro zpracování jednotných testů).


Listů příloh

Pokud přikládáte k přihlášce např. kopie diplomů, napište sem počet přiložených listů. (K přihlášce se přikládají kopie dokladů, originály si ponechte, každá příloha by měla být na rubu označena vaším jménem, příjmením a datem narození, aby ji bylo možné přiřadit ke správné přihlášce.)nahoru