Školská rada

Školská rada při základní škole Jubilejní 3 byla ustavena 15. prosince 2005. Má šest členů, po dvou zástupcích nezletilých žáků, zástupcích pedagogů a zřizovatele. Ve volbách, konaných v prosinci 2017, byli do školské rady zvoleni tito členové:

 • zákonní zástupci nezletilých žáků: Lucie Blahušová, Vítězslav Páter
 • zástupci pedagogických pracovníků: Mgr. Sylva Bartoňová, Mgr. Daniela Halaštová
 • zástupci zřizovatele: Jaromír Hajda, Michaela Bobišová

Obsazení funkcí ve školské radě je v současné době následující:

 • Předseda: Vítězslav Páter
 • Místopředseda: Mgr. Sylva Bartoňová
 • Jednatel a zapisovatel: Mgr. Daniela Halaštová
 • Členové: Lucie Blahušová, Jaromír Hajda, Michaela Bobišová

Hlavní úkoly školské rady:

 • Schvaluje výroční zprávu o činnosti školy;
 • schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny;
 • schvaluje pravidla pro hodnocení výsledku vzdělávání žáků;
 • podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy;
 • projednává návrh rozpočtu školy na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření;
 • projednává inspekční zprávy České školní inspekce;
 • vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a jejich následnému uskutečňování;
 • podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy.