Školní jídelna

Jídelníček a přihlášení ke stravování (připravujeme)

Informace k elektronickému systému

_

Provozní řád školní jídelny

Školní jídelna je součástí Základní školy a Mateřské školy Nový Jičín, Jubilejní 3, příspěvkové organizace, Jubilejní 484/3, 74101 Nový Jičín

Zpracováno v souladu s vyhláškou ministerstva školství č. 107/2005 Sb. ve znění 107/2008 o školním stravování, vyhlášky č. 84/2005
ve znění 17/2008 o nákladech na závodní stravování a z vyhlášek ministerstva zdravotnictví č. 137/2004 ve znění 602/2006 a č. 410/2005 Sb. a vyhláškou č. 17/2015.

1.     OBECNÁ USTANOVENÍ

Školní jídelna zajišťuje přípravu obědů pro:

a)     žáky a zaměstnance Základní školy a Mateřské školy Nový Jičín, Jubilejní 3, příspěvkové organizace – pracoviště Dlouhá 56;

b)    žáky a zaměstnance Základní školy a Mateřské školy Nový Jičín, Dlouhá 54, příspěvková organizace;

c)     žáky a zaměstnance Mateřských škol (Husova Nový Jičín, Smetanovy Sady Nový Jičín, Jubilejní Nový Jičín, Žilina, Šenov u Nového Jičína);

d)    žáky Základní školy Galaxie, s.r.o. (od 1. 9. 2014).

Obědy jsou připravovány v kuchyni a vydávány ke konzumaci přímo ve školní jídelně, nebo se vyváží do MŠ. Školní jídelna připravuje stravu dle norem školního stravování. Velikost porce je dána věkem žáka, čemuž odpovídá výše úhrady. Školní jídelna je poskytovatelem dietního (dieta s vyloučením lepku), stravování pro žáky ZŠ Dlouhá 56, a to na podkladě lékařského potvrzení.

Stravování zaměstnanců se řídí předpisy pro závodní stravování – nárok na oběd vzniká po odpracování 3 hodin.

Ve školní jídelně se zpracovává stravné prostřednictvím počítačového programu.

Strávníci platící SPOÚ mají stanovenou platbu za skutečný počet stravovacích dnů v daném měsíci s tím, že omluvené obědy se jim vždy vyúčtují pozpátku.
Strávníci platící v hotovosti platí také za skutečný počet stravovací dnů s odpočtem odhlášených obědů za předešlý měsíc. Stravné ve školní jídelně se platí vždy předem, to znamená nejpozději do posledního dne předešlého měsíce. Nezaplacení, nebo opakované pozdní placení stravného nahlásí vedoucí školní jídelny řediteli Základní školy a Mateřské školy Nový Jičín, Jubilejní 3, příspěvkové organizace, který pak rozhodne o případném vyloučení ze stravování.

Strávníci platící obědy prostřednictvím účtu u ostatních peněžních ústavů mají stejné podmínky jako u SPOÚ – strávník musí dát u peněžního ústavu svolení k inkasu na č. účtu 22808-764/0600.

Strávníci platící obědy fakturou (zaměstnanci Základní školy a Mateřské školy Nový Jičín, Dlouhá 54, příspěvková organizace a zaměstnanci mateřských škol) mají obědy vyfakturované vždy po ukončení měsíce za skutečné odebrané obědy.

2.     PŘIHLAŠOVÁNÍ A ODHLAŠOVÁNÍ OBĚDŮ

Odhlášky a přihlášky obědů se přijímají nejpozději téhož dne do 8:00 hodin, v kanceláři školní jídelny, nebo telefonicky na čísle 556 709 060, 553 038 091, 734 151 735.

Za neodebranou a včas neodhlášenou stravu se finanční, nebo věcná náhrada neposkytuje.

Během prázdnin školní jídelna vaří pouze pro mateřské školy.

Výdej obědů:

10:00 hodin – plnění gastronádob do Základní školy Galaxie, s.r.o.

10:00 – 10.25 hodin plnění gastronádob do mateřských škol.

10:40 – 10:55 hodin plnění gastronádob do Základní školy a Mateřské školy Nový Jičín, Dlouhá 54, příspěvkové organizace.

11:35 – 13:50 hodin výdej obědů pro žáky základní školy.

3.     ORGANIZACE OBĚDŮ VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ

Žáci přicházejí do školní jídelny v doprovodu učitelů. Při vchod do jídelny jsou umývadla, kde si strávníci umyjí ruce. Následně si vyzvednout tácek a pokračují k okýnku pro jídlo. Každý strávník má svůj čip s kódem, který musí použít při odběru jídla. V případě ztráty, nebo zapomenutí čipu, se musí strávník hlásit u vedoucí školní jídelny, která potvrdí zaplacení obědů. Strávníci si vybírají oběd ze dvou jídel, které si mění podle vlastního výběru.

Žáci mají nárok na obědy pouze v době jejich pobytu ve škole (školský zákon č. 561/2004 Sb.), a první den neplánované nepřítomnosti (vyhlášky 107/2005 Sb.
o školním stravování). Ostatní dny si musí odhlásit.

V jídelně je během výdejní doby zajištěn pedagogický dozor, jehož rozpis je vyvěšen
na nástěnce, vedle jídelního lístku.

Za čistotu stolů během výdejní doby odpovídá hlavní kuchařka, která průběžně, nebo při odchodu jednotlivých tříd upozorní na tento úklid pracovnice kuchyně. Strávníci jsou povinni chovat se při stravování ohleduplně, v souladu s hygienickými
a společenskými pravidly, při stolování se řídit pokyny vedoucí školní jídelny
a kuchařek. Připomínky nebo informace o stravování je možné projednat s vedoucí školní jídelny, nebo vedoucí kuchařkou paní Alenou Vítkovou.

Identifikace strávníků je prováděná čipem, který si musí každý strávník zakoupit. Při ztrátě nebo poškození čipu je strávník povinen si zakoupit čip nový. Pokud strávník čip zapomene, bude mu po ověření údajů pracovnicí školní jídelny vydán náhradní doklad v kanceláři školní jídelny. V případě ukončení stravování vrátí strávník nepoškozený čip a bude mu vrácena pořizovací cena čipu.

4.     SAZBY STRAVNÉHO

Mateřská škola děti

do 6ti let 31,- Kč (přesnídávka, oběd, svačina); 25,- Kč (přesnídávka, oběd);

7 – 10 let    34,- Kč (přesnídávka, oběd, svačina).

Základní škola děti

7 – 10 let 21,- Kč;

11 – 14 let  23,- Kč;

15 a více let         25,- Kč.

5.     POVINNOSTI ZAMĚSTNANCŮ KUCHYNĚ

-         Před nástupem do zaměstnání musí mít každý zaměstnanec preventivní lékařskou prohlídku a následně pravidelné periodické prohlídky u lékaře.

-         Ve školní jídelně je vedena evidence zdravotních průkazů.

-         Zaměstnanci nesmí chodit v pracovním oděv mimo pracoviště.

-         Zaměstnanci jídelny musí dodržovat hygienické předpisy.

-         Zaměstnanci jídelny musí dodržovat provozní a sanitační řád.

-         Zaměstnanci kuchyně nesmí mít při práci žádné ozdoby na rukou.

-         Zákaz kouření mimo vyhrazené prostory.

-         Zaměstnanci musí používat osobní ochranné pracovní pomůcky.

-         Zaměstnanci jídelny musí dodržovat zásady provozní a osobní hygieny.

-         Zaměstnanci jídelny odpovídají za škody na majetku způsobené nesprávnou manipulací.

-         V průběhu práce nelze provádět toaletní a kosmetické úpravy zevnějšku.

-         Zaměstnanci nesmí mít nic v kapsách oděvů.

-         Zaměstnanci jídelny jsou zodpovědní za úklid a hygienu provozu.

-         Provozní doba ve školní jídelně je stanovena na 6.15 – 14:45 hodin.

S provozním řádem školní jídelny, budou strávníci seznámeni vyvěšením na nástěnce ve školní jídelně.

Vedoucí školní jídelny Marta Čípová

Ředitel Základní školy a Mateřské školy Nový Jičín, Jubilejní 3, příspěvkové organizace Mgr. Ladislav Pospěch

V Novém Jičíně 1. 2. 2017


Upozornění:

Strávník, který nemá zakoupený čip a platí obědy svolením k inkasu (účtem) bude mít až do doby zakoupení čipu obědy odhlášené.

V případě výjimečné situace nebo provozních důvodů se bude vařit pouze jedno jídlo.


Informace ke stravování šk. rok 2017/2018

Jídelníček pro žáky je sestavován na základě zásad zdravé výživy, v souladu s recepturami pro školní stravování a dodržováním spotřebního koše vybraných potravin.

Podle vyhlášky 107/2005 Sb. o školním stravování je stanoveno  rozpětí  finančních  limitů na nákup potravin podle věku, kterého žák dosáhne během školního roku.

Věkové skupiny strávníků  = cena jen za potraviny

1/ strávníci      7 -10 let           21,- Kč                        (od 1.9.2007 do 31.8.2011)

2/ strávníci      11 -14 let         23,- Kč                        (od 1.9.2003 do 31.8.2007)

3/ strávníci      15 a více let     25,- Kč                        (do 31.8.2003 a dříve)

Školní jídelna má stravovací program, přes který si strávnici mohou vybírat ze dvou jídel, provádět přihlášky, odhlášky a sledovat platby nejen osobně či telefonicky v kanceláři ŠJ, ale i přes dotykový objednací terminál přímo ve ŠJ, nebo v pohodlí domova prostřednictvím internetu přes jídelníček na stránkách školy: www.dlouha56.cz

Každý strávník musí mít vyplněnou a odevzdanou přihlášku ke stravování. Po odevzdání přihlášky mu bude přiděleno přihlašovací jméno a heslo, které slouží k přihlášení na internetu. Toto heslo si po prvním přihlášení můžete změnit (dosáhnete toho volbou menu „Nastavení“- zubaté kolečko před příjmením). Přesný postup pro objednávání stravy najdete po přihlášení v „Nápovědě“. Dále musí mít každý strávník zakoupen čip v ceně 120,- Kč, který vlastní po celou dobu školní docházky. Tímto čipem se prokazuje na čtečce u oběda a přihlašuje se na dotykovém terminálu ve ŠJ k provádění změn.

Změny ohledně stravování (způsob platby, přerušení stravování, odchod ze ZŠ) a zničení či ztrátu čipu musí strávník neprodleně nahlásit vedoucí ŠJ (pro zablokování a evidenci v programu).

 

Placení stravného

1. inkasem  u ČS  (bez udání VS!) -  ve prospěch sběrného účtu ŠJ Dlouhá, č.0100035411/0800

2. inkasem  u jiné banky  -  ve prospěch účtu ZŠ Jubilejní č.22808764/0600

Při tomto placení musí být v bance dáno svolení k inkasu ve prospěch příslušného účtu. Pokud budete inkaso limitovat, neměla být hranice limitu menší než 700,- Kč. Po zaplacení zálohy koncem srpna (na 23 prac. dnů) bude stravné strháváno vždy na začátku měsíce, a to za skutečně odebrané obědy v měsíci minulém (za září začátkem října, za říjen na začátku listopadu atd.). Strávníkovi platící účtem budou každý měsíc (září – červen) přihlášeny automaticky obědy č. 1. Pokud nebude chtít obědy odebírat, musí se odhlásit! Upozorňujeme rodiče, aby k datu stahování nechávali na svých účtech dostatek finančních prostředků,aby stravné mohlo být strženo. V případě neuhrazení inkasa bude strávníkovi pozastaven výdej obědů, dokud stravné neuhradí.

3. hotově – v kanceláři ŠJ, koncem každého měsíce (přesné datum a čas bude dán vždy na vědomí). Stravné v hotovosti se platí na následující měsíc. Po zaplacení jsou přihlášeny obědy č. 1.

4. příkazem z Vašeho účtu  -  ve prospěch účtu ZŠ Jubilejní č. 22808764/0600 s  variab. symbolem strávníka, který je uveden v „Nastavení“, nebo Vám bude sdělen v kanceláři ŠJ. Po zapsání platby na konto si strávník může objednávat obědy sám, do výše svého kreditu (přihlášení obědů není automatické).

Výběr obědů, přihlašování, odhlašování

V případě, že žáci mají uhrazeno stravné, mohou si své obědy přihlašovat, provádět změnu z č. 1 na č. 2. a opačně nejpozději dva dny předem do 10. hod. (v PO do 10 hod. na ST, v ÚT do 10 hod. na ČT, ve ST na PÁ , ve ČT na PO, v PÁ na ÚT). Odhlašovat obědy lze nejpozději daný den do 8. hod. ráno.

POZOR - pokud bude na oběd číslo 2 přihlášeno méně než 20 porcí nebude se vařit a přihlášeným strávníkům bude přeobjednáno na oběd č. 1.

Výdej obědů

Obědy pro žáky ZŠ se vydávají v jídelně od 11.35 do 13.50 hodin. Jako doklad jim slouží čip.

Pokud se strávník neprokáže čipem, bude mu oběd vydán až po ověření v kanceláři ŠJ.

Obědy pro nemocné žáky a odhlašování stravného

Žáci mají nárok na stravování pouze v době jejich pobytu ve škole (školský zákon č. 561/2004 Sb.) a první den neplánované nepřítomnosti (vyhl. 107/2005 Sb. o školním stravování). Ostatní dny si musí odhlásit. V případě, že strava nebude odhlášena, bude strávníkovi vyúčtováno stravné za plnou cenu (vč. věcných a mzdových nákladů – tj. nyní 28 Kč + cena oběda). Výdej obědů do jídlonosičů první den nemoci v době od 11.00 – 11.30 hod. ze zadního vchodu do ŠJ – také s čipem. Oběd vydán do jídlonosiče je určen k okamžité spotřebě!  Mimo určenou dobu se obědy nevydávají.

Telefon: 556 709 060 nebo 553 038 091 (093)

E-mail: skjidelna@dlouha56.cz