Školní družina | Dlouhá 56, Nový Jičín - neobyčejná základní škola
 

Školní družina

KONTAKTNÍ ÚDAJE:

Kancelář ŠD + oddělení vedoucí ŠD Jubilejní 3, Nový Jičín

+420 556 709 861 - Jiřina Hlaváčová

druzina@dlouha56.cz

+420 553 038 076 - vychovatelka Baťková Lenka

+420 553 038 082 - vychovatelka Mičková Martina

 

ŠKOLNÍ DRUŽINA

Naše školní družina je umístěna v jednom z pavilonů ZŠ Jubilejní 3, Dlouhá 56 Nový Jičín.

Máme zde 3 oddělení, která vedou 3 zkušené vychovatelky.

Herny svým vybavením a uspořádáním odpovídají potřebám našich žáků. Pro zájmové činnosti a společné hry žáci využívají plochy na kobercích a pracovní koutky. K pohybovým aktivitám využíváme prostory u heren, fitcentrum a tělocvičnu ZŠ. Prostory jsou vždy esteticky upraveny a doplňovány potřebnými pomůckami.

Kromě každodenních činností v hernách a nabídky pestrého plánu školní družiny, nabízíme plno zajímavých aktivit, do kterých řadíme sportovní činnosti, výtvarné a pracovní techniky, ekologické, přírodovědné a dopravní aktivity.

Školní družina zabezpečuje dětem odpočinek, relaxaci po vyučování, zajímavé využití volného času. Vhodnou motivací posilujeme osobnost každého jedince a pomáháme svým žákům uplatnit se v kolektivu. Aktivity a činnosti přizpůsobujeme věku a schopnostem všech.

Maximálně využíváme sportovní areál a přírodu pro relaxaci, zvyšujeme odolnost a zdatnost žáků různými pohybovými aktivitami a turnaji. V rámci bezpečnosti spolupracujeme s policií a využíváme dopravní hřiště v areálu školy.

Každoročně pořádáme sběr kaštanů, sběr papíru, vycházky a výlety do přírody, navštěvujeme bruslení, kino, keramiku, pracujeme na počítačích, organizujeme olympiády, maškarní ples, atletická zápolení, sportovní turnaje a jiné společenské a zábavné programy pro žáky.


DOKUMENTY KE STAŽENÍ

Školní vzdělávací plán ŠD
Na co nezapomenout
Plán ŠD, Řád ŠD


AKTUALNÍ INFORMACE OD ŘÍJNA 2018:

Keramika - Fokus - pátek - oddělení se střídají (termín v sešitku), s sebou batoh, zástěru, pití - 40,- Kč

Kino - každé poslední pondělí v měsíci - odchází všechna oddělení - 25,- Kč.

Bruslení - prosinec, leden - přesné termíny dodatečně.

Odchod na veškeré akce ve 13:00h, návrat do 15:00 h (z kina do 15:30h).  Upřesnění nebo změny najdete napsané u hlavního vchodu ZŠ nebo v deníčku ŠD.


ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI

DOBA PROVOZU ŠD

  • 6.00 h. - 8.00 h. ranní
  • 11.40 h. - 16.00 h. odpolední

Členy ŠD se stanou žáci po odevzdání vyplněného, rodiči podepsaného zápisního lístku do úterý  4. 9. 2018. Přihlášení žáka do ŠD je závazné pro celý školní rok.

Dobu pobytu dítěte ve ŠD vyplňte dle údajů na zápisním lístku vzadu. Pokud má dítě odejít jinak, než je uvedeno na zadní straně, je nutno je omluvit písemně.

Omluvení žáka musí obsahovat: jméno, třídu, datum a hodinu odchodu, podpis rodičů. Na základě telefonátu nebude dítě samo domů puštěno!

VYZVEDÁVÁNÍ ŽÁKŮ

Aby nebyla narušována činnost ve ŠD jsou příchody a odchody stanoveny následovně:

  • Ranní ŠD – 6:00 hod - 7:30 hod.
  • Odpolední ŠD – odchod ze ŠD do 13:00 hod. (s omluvenkou nebo s rodiči), jinak až po 15:00 hod.

Pokud žák odchází po obědě sám domů, odevzdává omluvenku vychovatelce ŠD, taktéž odchod s rodiči hlásí ve školní družině. Dítě musí být rodiči poučeno , že bez vědomí vychovatelek nesmí opustit oddělení ŠD a dále, že ze ŠD nesmí odejít s cizí osobou. Žák je vydán pouze zákonným zástupcům nebo osobě, kterou rodiče určí.

POPLATKY NA PROVOZ ŠD (bližší pokyny k placení)

Poplatky se vybírají předem na pololetí a to ve výši 600,-. Tuto částku rodiče uhradí nejpozději do 12. září (ledna). V případě odhlášení žáka lze poměrnou část vrátit jen ze závažných důvodů (dlouhodobá nemoc, změna bydliště). Poplatky vybírá vedoucí vychovatelka J. Hlaváčová – kabinet ŠD .

  • ZÁŘÍ: 4., 5. 9. 2018 od 15,00 do 16,00 h.
  • LEDEN: 8., 9. 1. 2019 od 15,00 do 16,00 h.

Na základě písemné žádosti a kopie s rozhodnutím úřadu práce o poskytování sociálního příplatku, může ředitel školy snížit nebo prominout poplatek za ŠD.

Pitný režim je zajištěn formou sirupů (vybíráme 50,- Kč na pololetí). Pravidelné akce ŠD jsou hrazeny ze zálohy 100,-, kterou rodiče uhradí předem ( kino, bruslení, divadlo, keramika aj.) do 1. října vychovatelce v oddělení.

Obědy si rodiče odhlašují za nemocné dítě sami!

Rodiče, kteří mají zájem o umístění dítěte ve ŠD v době prázdnin, jsou povinni v týdnu před volnem písemně své dítě přihlásit do ŠD. Podmínkou zahájení činnosti prázdninového oddělení je nejméně 12 dětí přihlášených ve stanoveném  termínu.

Zákonný zástupce žáka je povinen se seznámit s Vnitřními organizačními normami a vnitřním řádem ŠD (vyvěšen na nástěnce u šaten nebo na těchto stránkách).

Žáci dbají o bezpečnost svou i ostatních dětí, všechny činnosti vykonávají pod dohledem vychovatelky. Respektují stanovená pravidla. Do ŠD nesmí nosit věci, které by mohly ohrozit zdraví nebo způsobit úraz. Nevolnost nebo poranění hlásí vychovatelce svého oddělení.

Žáci využívají ke svým odpočinkovým, rekreačním a zájmovým činnostem herny, tělocvičnu, sportovní areál, proto je nutné, aby měli převlečení (plátěný pytlík v šatně).

Rodiče, kteří žáka vyzvedávají, použijí příslušný zvonek a čekají u šaten. U prvňáčků postupně omezí doprovázení dítěte do heren ŠD.