O škole

Základní škola Nový Jičín, Dlouhá 56 zahájila provoz 1. 9. 1987, od 1. 9. 2005 je součástí ZŠ a MŠ Nový Jičín, Jubilejní 3 jako odloučené pracoviště.

Ve školním roce 2017/2018 máme na škole 10 tříd, které navštěvuje 235 žáků.

V roce 2014 prošla budova velkou rekonstrukcí. O rok později bylo zrekonstruováno okolí školy, které žáci využívají při výuce i o přestávkách.

Žákům nabízíme celou řadu činností v oblasti výuky a vzdělání:

 • Anglický jazyk vyučujeme od 1. ročníku, od 6. ročníku probíhá výuka v diferencovaných skupinách ve 2 jazykových učebnách vybavených moderní technikou.
 • Od 6. ročníku nabízíme žákům druhý jazyk – německý nebo ruský.
 • V rámci volitelných předmětů nabízíme výuku informatiky, sportovních her nebo přípravy pokrmů.
 • Dopravní hřiště slouží k výuce dopravní výchovy pod vedením strážníků Městské policie Nový Jičín, v odpoledních hodinách je využíváno družinou.
 • K výuce využíváme nejen esteticky upravené třídy a učebny, ale i zrekonstruovaný prostor v okolí školy.
 • Pro výuky tělesné výchovy máme k dispozici tělocvičnu, fitko a velké sportovní hřiště.
 • Pro žáky a jejich rodiče je k dispozici školní psycholog.

Škola nabízí žákům zajímavý program v rámci vyučování i mimo vyučování formou různých kroužků a mimoškolních aktivit, do kterých se mohou zapojit:

 • Od září 1997 pracuje na škole pěvecký sbor Dlouháčci. [foto]
 • Ve školním roce 2011/2012 nabízíme celkem 9 kroužků.
 • Tradičně organizujeme pobyt v přírodě pro 4. a 5. ročníky. [foto]
 • Lyžáček – lyžování pro 2. a 3. ročník na Svinci. [foto]
 • Projekt Napříč školou – dvoudenní projekt. Hlavním cílem je vytvoření různorodých týmů, ve kterých si žáci vzájemně pomáhají a lépe se tak poznávají. [foto]
 • Mikulášská nadílka – tradiční akce žáků 9. tříd. [foto]
 • Jarní nebo vánoční jarmark, který se koná co druhý rok. [foto]
 • Den otevřených dveří pro budoucí prvňáčky. [foto]
 • Klub Předškoláček – cílem je navázat kontakt mezi školou a rodinou ještě před nástupem dítěte do 1. třídy.
 • Maškarní rej pro žáky 1. stupně
 • Besídky žáků v Domovech důchodců. [foto]
 • Vědomostní soutěže a olympiády z různých předmětů.
 • Dopravní soutěž na školním dopravním hřišti. [foto]
 • Soutěž ve sběru papíru, vždy v říjnu a v květnu.
 • Sportovní soutěže a turnaje pod záštitou žákovské samosprávy.
 • Třídní akce – nocování ve škole, výlety, exkurze aj.
 • Školní akademie - co 4 roky [foto]

Bližší výčet najdete ve Výroční zprávě za rok 2015/2016.