O škole

Základní škola Nový Jičín, Dlouhá 56 zahájila provoz 1. 9. 1987, od 1. 9. 2005 je součástí ZŠ Nový Jičín, Jubilejní 3 jako odloučené pracoviště.

Ve školním roce 2011/2012 máme na škole 14 tříd, které navštěvuje 303 žáků.

Naše pracoviště Dlouhá 56 je zaměřeno na výuku informatiky a výpočetní techniky a výuku jazyků. Žákům nabízíme celou řadu činností v oblasti výuky a vzdělání, k dispozici je také krásný venkovní areál s mnoha možnostmi:

 • S výukou anglického jazyka začínáme již v 1. ročníku v rámci Školního vzdělávacího programu formou nepovinného předmětu. Skupiny jsou ve výuce diferencované podle schopností žáků. Výuka jazyků probíhá ve třech jazykových učebnách.
 • Od 6. ročníku nabízíme žákům druhý jazyk – jazyk německý.
 • Rovněž od 6. ročníku nabízíme žákům výuku informatiky a výpočetní techniky v rozsahu 2 nebo 3 hodiny týdně. Během výuky zvládnou práci s textovým editorem, grafickými a prezentačními programy, tabulkovým kalkulátorem, Internetem a emailovou poštou, naučí se vytvářet www stránky i psát všemi deseti na klávesnici. Výuce slouží dvě vybavené počítačové učebny.
 • V okolí školy je velký sportovní i odpočinkový areál, který využívají mimo výuku především děti ve školní družině. V případě příznivého počasí rovněž žáci o velké přestávce.
 • K dispozici je i dopravní hřiště, které navštěvují i ostatní školy v rámci dopravní výchovy pod odborným vedením strážníků Městské policie Nový Jičín.
 • Škola nabízí příjemné prostředí, esteticky upravené třídy i učebny. Relaxační program v průběhu přestávek – stolní tenis, aktivní pobyt ve venkovním atriu.
 • V rámci krajského projektu pracuje na naší škole školní psycholog (pro naše pracoviště pravidelně každé úterý a čtvrtek).
 • Nabízíme nepovinný předmět Náboženství a Sborový zpěv.

Škola nabízí žákům zajímavý program v rámci vyučování i mimo vyučování formou různých kroužků a mimoškolních aktivit, do kterých se mohou zapojit:

 • Od září 1997 pracuje na škole pěvecký sbor Dlouháčci. [foto]
 • Ve školním roce 2011/2012 nabízíme celkem 9 kroužků.
 • Tradičně organizujeme pobyt v přírodě pro 4. a 5. ročníky. [foto]
 • Lyžáček – lyžování pro 2. a 3. ročník na Svinci. [foto]
 • Projekt Napříč školou – dvoudenní projekt. Hlavním cílem je vytvoření různorodých týmů, ve kterých si žáci vzájemně pomáhají a lépe se tak poznávají. [foto]
 • Mikulášská nadílka – tradiční akce žáků 9. tříd. [foto]
 • Jarní nebo vánoční jarmark, který se koná co druhý rok. [foto]
 • Den otevřených dveří pro budoucí prvňáčky. [foto]
 • Klub Předškoláček – cílem je navázat kontakt mezi školou a rodinou ještě před nástupem dítěte do 1. třídy.
 • Maškarní rej pro žáky 1. stupně
 • Besídky žáků v Domovech důchodců. [foto]
 • Vědomostní soutěže a olympiády z různých předmětů.
 • Dopravní soutěž na školním dopravním hřišti. [foto]
 • Soutěž ve sběru papíru, vždy v říjnu a v květnu.
 • Sportovní soutěže a turnaje pod záštitou žákovské samosprávy.
 • Třídní akce – nocování ve škole, výlety, exkurze aj.
 • Školní akademie - co 4 roky [foto]

Bližší výčet najdete ve Výroční zprávě za rok 2013/2014.

Projekt Učíme se interaktivně.